KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐẮK GLONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND              Đắk Glong, ngày         tháng 5 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp

năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Đắk Glong

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK GLONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định 592/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Công văn số 467/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 01/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh THCS, THPT năm học 2022-2023;

       Căn cứ số lượng học sinh, cơ sở vật chất, số lượng giáo viên được giao và đặc thù từng bậc học;

       Theo đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:            

– Như Điều 3;

– Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Thường trực Huyện ủy;           (thay b/c)

– Thường trực HĐND huyện;

– CT, các PCT UBND huyện;

– UBND các xã;

– Các trường học;

– Lưu: VT, GDĐT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Đoàn Văn Phương

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023

trên địa bàn huyện Đắk Glong

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       tháng 5 năm 2022

của Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong)

 

 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị, các trường huy động tất cả học sinh trong độ tuổi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa bàn tuyển sinh được đến trường.

– Bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu học tập của học sinh trên toàn huyện, đặc biệt là học sinh thuộc hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

– Đánh giá trình độ người học theo mục tiêu giáo dục sau khi học hết  chương trình các cấp học, đánh giá được chất lượng giáo dục trong toàn huyện.

– Thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở và công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

– Thực hiện đúng quy chế tuyển sinh ở mỗi bậc học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm nghiêm túc, công bằng, khách quan, chính xác.

– Nghiêm cấm các trường hợp vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
 2. Công tác tuyên truyền

– Nội dung tuyên truyền (thể hiện chính trong Kế hoạch tuyển sinh của từng trường).

– Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, người dân trên địa bàn, phụ huynh học sinh.

– Hình thức tuyên truyền: Niêm yết tại trường, Ủy ban nhân dân xã, loa truyền thanh của xã và huyện…

– Thời gian tuyên truyền: 15/6/2022 đến 30/7/2022.

 1. Tuyển trẻ vào học trường mầm non, mẫu giáo
 2. a) Đối tượng tuyển sinh

– Theo số liệu điều tra của các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện số trẻ trong độ tuổi đến trường là 6486 trẻ, trong đó:

+ Trẻ từ 5 – 6 tuổi là 2198 trẻ;

+ Trẻ từ 4 – 5 tuổi là 2113 trẻ;

+ Trẻ từ 3 – 4 tuổi là 2175 trẻ;

+ Trẻ từ 2 – 3 tuổi là 2957 trẻ.

– Căn cứ vào cơ sở vật chất (số phòng học) và số giáo viên hiện có, Ủy ban nhân dân huyện đưa ra phương án tuyển sinh cụ thể như sau: ưu tiêu tuyển sinh tất cả số trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện là 2198 trẻ với số lớp 66 lớp, còn số trẻ 2 – 3 tuổi; 3 – 4 tuổi; 4 – 5 tuổi (chi tiết theo phụ lục I kèm theo).

Đối với các trẻ còn lại giao cho các cơ sở giáo dục mầm non nếu đảm bảo cơ sở vật chất, trên cơ sở nhu cầu của phụ huynh học sinh trình UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) phương án tuyển sinh, cho ý kiến tổ chức tuyển sinh, vận động thực hiện theo hình thức xã hội hóa phụ huynh đóng góp để thuê giáo viên giảng dạy và chăm sóc, nhà trường hỗ trợ công tác quản lý cơ sở vật chất, chuyên môn.

 1. b) Hồ sơ tuyển sinh

– Đơn tuyển sinh (theo mẫu của nhà trường);

– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

– Sổ hộ khẩu (Bản phô tô).

 1. Tuyển học sinh vào lớp 1
 2. a) Đối với các trường tiểu học

– Tuyển 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (sinh năm 2016) trên địa bàn theo quy định (chi tiết theo phụ lục II kèm theo).

– Hồ sơ gồm

+ Đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 1.

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

 1. b) Đối với trường PTDTBT TH Vừ A Dính

Công tác tuyển sinh thực hiện như đối với các trường tiểu học trên địa bàn huyện, ngoài ra thực hiện việc xét duyệt kết quả theo đúng quy định tại Thông tư số 24/2010/TT – BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị định số 116/2016/NĐ – CP ngày 18/7/2016 của chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

 1. Tuyển sinh vào lớp 6
 2. a) Đối với các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học

– Đối tượng tuyển sinh: Là người đã hoàn thành chương trình tiểu học. Độ tuổi thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học.

– Phương thức tuyển sinh: Theo phương thức xét tuyển. Công tác tuyển sinh thực hiện theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT.

– Hồ sơ tuyển sinh gồm:

+ Đơn đăng kí tuyển sinh vào lớp 6;

+ Học bạ tiểu học (bản chính);

+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học;

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

 1.    b) Đối với trường PTDTBT THCS Đắk Rmăng

Công tác tuyển sinh thực hiện như đối với trường trung học cơ sở. Ngoài ra, thực hiện việc xét duyệt kết quả theo đúng quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. c) Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng số học sinh trung học cơ sở là 5677 chỉ tiêu, trong đó lớp 6 là 1673 chỉ tiêu (Chi tiết theo phụ lục III đính kèm).

III. THỜI GIAN TUYỂN SINH

– Từ ngày 20/6/2022 đến 31/7/2022 thông báo kế hoạch tuyển sinh, phát hành hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.

– Các đơn vị tổ chức xét tuyển:

+ Bậc tiểu học và mầm non hoàn thành trước ngày 10/8/2022.

+ Bậc trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 31/7/2022.

 1. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THIẾU GIÁO VIÊN
 2. Đối với bậc mầm non

– Đề nghị các đơn vị tham mưu với UBND huyện bổ sung thêm chỉ tiêu biên chế.

– Xét tuyển tất cả các trẻ 5 – 6 tuổi (2198 trẻ/66 lớp).

– Đối với số trẻ còn lại (4-5 tuổi; 3-4 tuổi và trẻ từ 24-36 tháng tuổi) chưa được tuyển sinh (theo phụ lục I) do thiếu giáo viên, giao cho các cơ sở giáo dục mầm non nếu đảm bảo cơ sở vật chất và sự thống nhất của phụ huynh học sinh, các đơn vị trường học báo cáo UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) cho ý kiến tổ chức tuyển sinh, vận động thực hiện theo hình thức xã hội hóa phụ huynh đóng góp để thuê giáo viên giảng dạy và chăm sóc, nhà trường hỗ trợ công tác quản lý cơ sở vật chất, chuyên môn.

 1. Đối với bậc tiểu học

– Đề nghị các đơn vị tham mưu với UBND huyện bổ sung thêm chỉ tiêu biên chế.

– Sắp xếp đảm bảo phải có 01 giáo viên môn chung/lớp.

– Tổ chức học 02 buổi/ngày đối với học sinh lớp 1,2,3. Nếu thiếu giáo viên thì thanh toán thừa giờ cho giáo viên theo quy định.

– Đối với phân hiệu của trường tiểu học La Văn Cầu tại cụm 8, xã Đắk Rmăng chỉ tuyển học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3.

– Đối với môn Tiếng Anh bố trí giáo viên tại chỗ dạy, nếu Nếu thiếu giáo viên thì thanh toán thừa giờ cho giáo viên theo quy định.

– Đối với môn Tin học áp dụng dạy cho lớp 3 sẽ bố trí giáo viên Tin học từ các trường THCS tham gia giảng dạy và thanh toán thừa giờ cho giáo viên theo quy định (nếu vượt định mức giờ dạy).

 1. Đối với bậc trung học cơ sở

– Đề nghị các đơn vị tham mưu với UBND huyện bổ sung thêm chỉ tiêu biên chế, trên cơ sở đó tổ chức tuyển dụng thêm giáo viên đảm bảo về chuyên môn và nhu cầu môn học.

– Rà soát giáo viên theo từng môn học gắn với quy hoạch, sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên hiện có. Tăng số tiết dạy của mỗi giáo viên nhiều hơn so với định mức nhưng thanh toán chế độ thừa giờ đảm bảo đúng quy định.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

– Chỉ đạo bộ phận chuyên môn các bậc học tổ chức triển khai, hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định.

– Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và duyệt kết quả tuyển sinh cho các đơn vị trực thuộc.

– Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã xây dựng phương án đảm bảo sĩ số học sinh trên lớp đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh và tổng hợp kết quả tuyển sinh báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

 1. Đối với các trường mầm non, mẫu giáo

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo công bằng khách quan.

– Đề xuất tổ công tác tuyển sinh của nhà trường trình Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Thông báo kế hoạch tuyển sinh;

– Báo cáo kết quả tuyển sinh theo yêu cầu của phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích các trường mẫu giáo tổ chức cho các cháu làm quen với tiếng Việt đối với học sinh dân tộc thiểu số, làm quen với ngoại ngữ ở những nơi có điều kiện.

– Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 1 của các trường tiểu học trên địa bàn đến phụ huynh học sinh lớp Lá, thực hiện hoàn thành hồ sơ học sinh lớp Lá đã hoàn thành chương trình mầm non, nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 về trường tiểu học theo quy định.

 1. Đối với các trường tiểu học

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 của đơn vị, đảm bảo công bằng khách quan.

– Đề xuất tổ công tác tuyển sinh của nhà trường trình Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Thông báo, phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 1.

– Xét duyệt hồ sơ, thống kê kết quả tuyển sinh.

– Báo cáo kết quả tuyển sinh theo yêu cầu của phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của các trường trung học cơ sở trên địa bàn đến phụ huynh học sinh lớp 5, thực hiện hoàn thành hồ sơ học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học, nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 về trường trung học cơ sở theo quy định.

 1. Đối với trường Trung học cơ sở

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của đơn vị, đảm bảo công bằng, khách quan.

– Đề xuất tổ công tác tuyển sinh của nhà trường trình Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Thông báo công tác tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ các trường tiểu học.

– Xét duyệt hồ sơ, thống kê kết quả tuyển sinh, công bố kết quả tuyển sinh của đơn vị.

– Các trường THCS hoàn thành báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GDĐT trước ngày 31/7/2022.

– Hoàn thành hồ sơ học sinh lớp 9 theo quy định, phối hợp mời TTGDNN-GDTX tư vấn định hướng, phân luồng cho học sinh lớp 9 sau khi hoàn thành chương trình.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.